NATJEČAJ – za servisera vatrogasnih aparata

Na temelju članka 51. stavka 12. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj
125/19.) i članaka 17. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
URBROJ: 2137/02-05-20-193 od 07. prosinca 2020. godine, te čl. 5. Pravilnika
o unutarnjem ustroju i načinu rada JVP Grada Križevaca Broj: 2137/02-05-22-
42 od dana 26. travnja 2022. godine, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca raspisuje:
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto

serviser vatrogasnih aparata
uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

  • minimalno završena SSS tehničkog smjera,
  • položen ispit za obavljanje poslova servisiranja vatrogasnih
    aparata ili isti položiti u probnom roku
  • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti
    ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
  • poznavanje rada na PC
  • vozačka dozvola B kategorije

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:
 kratak životopis
 presliku osobne iskaznice
 rodni list (preslika)
 dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 certifikat o položenom ispitu za servisera vatrogasnih aparata (ako ga
posjeduje ili isti dobiti za vrijeme trajanja probnog roka)
 uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine,
opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original),
uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave
natječaja
 dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i
sl.)
 preslika vozačke dozvole
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti
ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne
iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi
kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu
dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje i
razgovor.

Vatrogasno vijeće JVP Grada Križevaca zadržava pravo poništenja natječaja.
Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8
dana od dana objave natječaja na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca
Ulica Franje Račkoga 18
48260 KRIŽEVCI
Sa naznakom:
„ZA SERVISERA VATROGASNIH APARATA“

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRIŽEVACA

Objavljeno u Vijesti | Komentari isključeni za NATJEČAJ – za servisera vatrogasnih aparata

Poziv za javnu dražbu

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA NA TEMELJU ODLUKE VATROGASNOG VIJEĆA OBJAVLJUJE PRODAJU PUTEM JAVNE DRAŽBE:

VOZILO CITROEN XARA PICASO 2,0 HDI, DIESEL, 1998CM3, 66KW, PROIZVEDEN 2003. GODINE, REGISTRIRAN DO 18.04.2022. GODINE, SA PRIJEĐENIH 313.594 KILOMETARA PO POČETNOJ CIJENI OD 9.000,00 KUNA BEZ PDV-A.

PRAVO SUDJELOVANJA IMAJU SVE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE UPLATE JAMČEVINU U IZNOSU OD 1.000,00 KUNA NA IBAN BROJ: HR8624020061500085438, SA POZIVOM NA BROJ PRIMATELJA: HR67  36825320511, A U OPIS PLAĆANJA NAVESTI: JAMČEVINA ZA VOZILO JVP KRIŽEVCI.

PONUDE ZA JAVNU DRAŽBU ZAPRIMAJU SE DO 31.12.2021. GODINE, ZAJEDNO SA POTVRDOM O UPLAĆENOJ JAMČEVINI, PREPORUČENOM POŠTOM NA ADRESU: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GARADA KRIŽEVACA, FRANJE RAČKOGA 18, 48260 KRIŽEVCI.

PRODAJA SE OBAVLJA PO NAČELU VIĐENO-KUPLJENO, ŠTO ZNAČI DA KUPAC NEMA PRAVO NAKNADNOG PRIGOVORA.

PRODAVATELJ ĆE SKLOPITI KUPOPRODAJNI UGOVOR SA PONUDITELJEM KOJI PONUDI NAJVIŠU CIJENU. ODABRANI PONUDITELJ-KUPAC DUŽAN JE UGOVORENI IZNOS UPLATITI NA ŽIRO-RAČUN PRODAVATELJA U ROKU OD 8 DANA OD SKLOPLJENOG UGOVORA, A UPLAĆENA JAMČEVINA KUPCU ĆE SE UMANJTI OD IZNOSA PRODAJE, A OSTALIM SUDIONICIMA U JAVNOJ DRAŽBI BITI ĆE VRAĆENA NA RAČUN SA KOJEG JE UPLATA IZVRŠENA.

PRODAVATELJ ZADRŽAVA PRAVO PONIŠTENJA JAVNE DRAŽBE BEZ OBJAŠNJENJA.

OGLAS JE OBJAVLJEN NA SLUŽBENIM STRANICAMA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA KRIŽEVACA I NA SLUŽBENIM STRANICAMA GRADA KRIŽEVCI.

Objavljeno u Vijesti | Komentari isključeni za Poziv za javnu dražbu

Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

Tekst natječaja 10/2021

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Financijsko izvješće za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu.

Raspored obilaska DVD-a

Objavljeno u Nekategorizirano, Vijesti | Komentari isključeni za Raspored obilaska DVD-a

Natječaj za: vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila -dva izvršitelja

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za: vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila -dva izvršitelja

Obavijest o pozivu na provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Obavijest o pozivu na provjeru znanja i sposobnosti

Natječaj za zapovjednika JVP-a Grada Križevaca

Objavljeno u Nekategorizirano | Komentari isključeni za Natječaj za zapovjednika JVP-a Grada Križevaca