NATJEČAJ – za servisera vatrogasnih aparata

Na temelju članka 51. stavka 12. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, broj
125/19.) i članaka 17. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca
URBROJ: 2137/02-05-20-193 od 07. prosinca 2020. godine, te čl. 5. Pravilnika
o unutarnjem ustroju i načinu rada JVP Grada Križevaca Broj: 2137/02-05-22-
42 od dana 26. travnja 2022. godine, Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne
postrojbe Grada Križevaca raspisuje:
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
za radno mjesto

serviser vatrogasnih aparata
uz obvezni probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat:

  • minimalno završena SSS tehničkog smjera,
  • položen ispit za obavljanje poslova servisiranja vatrogasnih
    aparata ili isti položiti u probnom roku
  • nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti
    ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
  • poznavanje rada na PC
  • vozačka dozvola B kategorije

Kao dokaz ispunjavanja uvjeta kandidati trebaju priložiti:
 kratak životopis
 presliku osobne iskaznice
 rodni list (preslika)
 dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
 certifikat o položenom ispitu za servisera vatrogasnih aparata (ako ga
posjeduje ili isti dobiti za vrijeme trajanja probnog roka)
 uvjerenje da kandidat nije kažnjavan za kaznena djela protiv imovine,
opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti (original),
uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci, računajući od dana objave
natječaja
 dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i
sl.)
 preslika vozačke dozvole
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili u preslici koja ne treba biti
ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik. Umjesto preslike osobne
iskaznice kandidat može priložiti presliku domovnice.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi
kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu
dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o
priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja biti će pozvani na testiranje i
razgovor.

Vatrogasno vijeće JVP Grada Križevaca zadržava pravo poništenja natječaja.
Nepotpune i ne pravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka
roka za podnošenje prijava.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku 8
dana od dana objave natječaja na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca
Ulica Franje Račkoga 18
48260 KRIŽEVCI
Sa naznakom:
„ZA SERVISERA VATROGASNIH APARATA“

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA KRIŽEVACA

Ovaj unos je objavljen u Vijesti. Bookmarkirajte stalnu vezu.